Verkoopvoorwaarden

Tussen enerzijds BRUSSELS KETJEP bvba,1731 Waversesteenweg, 1160 Oudergem, ingeschreven bij het handels- en vennootschapsregister van Brussel onder het nummer BE 0541 318 990. U kan het bedrijf bereiken via e-mail met behulp van het contactformulier op de “Contact”-pagina van de website. Hierna aangeduid als: de “Verkoper” of de “Onderneming”.

En de natuurlijke persoon of rechtspersoon die producten of diensten van de onderneming wil aankopen anderzijds. Hierna aangeduid als de “Koper” of de “Klant”. Het volgende is overeengekomen:

PREAMBULE

De Verkoper is uitgever van de producten en diensten van BRUSSELS KETJEP, uitsluitend bedoeld voor consumenten en op de markt gebracht via websites (https://www.brusselsketjep.com). De lijst en de omschrijving van de goederen en diensten die worden aangeboden door het bedrijf zijn beschikbaar op de bovengenoemde websites.

Artikel 1: Doel

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden bepalen de rechten en plichten van de partijen in het kader van de online verkoop van producten die worden aangeboden door de Verkoper.

Artikel 2: Algemene bepalingen

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden (AV) zijn van toepassing op elk product verkocht via de websites van de Onderneming, die integraal deel uitmaken van de Overeenkomst tussen de Koper en Verkoper. De Verkoper behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk moment te wijzigen door het publiceren van een nieuwe versie op de website. De toepasselijke verkoopvoorwaarden zijn diegenen die van kracht zijn op de datum waarop de bestelling betaald wordt. Deze Voorwaarden zijn raadpleegbaar op de website van BRUSSELS KETJEP op het volgende adres: www.brusselsketjep.com/verkoopvoorwaarden. BRUSSELS KETJEP zorgt er ook voor dat de aanvaarding ervan duidelijk en zonder voorbehoud is met behulp van een checkbox. De Klant verklaart kennis genomen te hebben van al deze Verkoopvoorwaarden, en indien nodig van de Bijzondere Verkoopvoorwaarden met betrekking tot een product of dienst, en ze zonder beperking of voorbehoud te accepteren. De Klant erkent dat hij de nodige informatie en advies heeft verkregen om zich te vergewissen dat het aanbod aan zijn behoeften voldoet. De Klant verklaart in staat zijn om op legale wijze overeenkomsten te sluiten in overeenstemming met de Belgische wetgeving of op geldige wijze de persoon of entiteit waartoe hij zich verbindt, te vertegenwoordigen. Zonder bewijs van het tegendeel, dienen de gegevens geregistreerd door BRUSSELS KETJEP als bewijs voor alle transacties.

Artikel 3: Prijs

Prijzen voor de producten die verkocht worden via de websites worden aangegeven in euro, inclusief alle belastingen (btw + eventuele andere belastingen) en worden nauwkeurig aangegeven op de pagina’s met de productbeschrijvingen. De prijzen worden op de productbestelpagina eveneens aangeduid in euro, inclusief alle belastingen (btw + eventuele andere belastingen), maar exclusief de specifieke verzendkosten. Voor alle producten die buiten de Europese Unie worden verzonden, wordt de prijs op de factuur automatisch berekend exclusief belastingen. Douanerechten of andere lokale belastingen, invoerrechten of belastingen van de staat zijn in bepaalde gevallen invorderbaar. Deze rechten vallen niet onder de bevoegdheid van de Verkoper. Zij zijn voor rekening van de koper en vallen onder zijn verantwoordelijkheid (verklaringen, betaling aan de bevoegde autoriteiten, enz.). De Verkoper nodigt de koper uit om zich te informeren over deze kwesties bij de betrokken lokale overheden. BRUSSELS KETJEP behoudt zich het recht voor om de prijzen op elk moment in de toekomst te veranderen. In dat geval zijn de gefactureerde bedragen de geldende tarieven bij de validatie van de bestelling. De noodzakelijk telecommunicatiekosten voor de toegang tot de websites van BRUSSELS KETJEP zijn voor de rekening van de Klant. Eventuele leveringskosten zijn dat eveneens.

Artikel 4: Online sluiting van de overeenkomst

De Klant moet een aantal stappen volgen die specifiek zijn voor elk aangeboden product om zijn bestelling van dat product te voltooien. De stappen die hieronder worden beschreven zijn opeenvolgend: ➢ Informatie over de essentiële kenmerken van het product; ➢ Keuze van het product, keuze van de eventuele opties van dat product en vermelding van de persoonlijke gegevens van de Klant (identificatie, adres, …); ➢   Aanvaarding van deze Algemene Verkoopvoorwaarden. ➢   Controle van de bestelling en, indien nodig, correctie van de fouten. ➢   Opvolging van de instructies voor de betaling van de producten. ➢   Levering van de producten. De Klant ontvangt per e-mail een bevestiging van de betaling van de bestelling, evenals een bevestiging van ontvangst van de bestelling. De producten worden geleverd op het adres dat werd aangegeven door de Klant. Met het oog op de goede uitvoering van de bestelling verbindt de Klant zich ertoe om de correcte identificatiemiddelen aan te bieden. De Verkoper behoudt zich het recht voor om de bestelling te weigeren, bijvoorbeeld bij een abnormale vraag, uitgevoerd te kwader trouw of om enige andere legitieme reden. BRUSSELS KETJEP behoudt zich het recht voor om elke bestelling te weigeren van een Klant met wie er op dat moment of in het verleden een geschil is of was. In dat geval zal de Onderneming de Klant op de hoogte brengen via e-mail.

Artikel 5: Producten en diensten

De essentiële kenmerken van de goederen, diensten en hun respectievelijke prijzen worden beschikbaar gesteld voor de koper op de websites van BRUSSELS KETJEP. De Klant bevestigt een opsomming te hebben ontvangen van de verzendkosten, en de wijze van betaling, levering en uitvoering van de overeenkomst. De Verkoper verbindt zich tot het uitvoeren van de bestelling van de Klant binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. Bij gebrek aan voorraad moet de Verkoper de Klant op de hoogte brengen. In overeenstemming met de Belgische wetgeving is de Verkoper onderworpen aan een opsomming en een bevestiging na de validatie van de bestelling. De partijen zijn akkoord dat de afbeeldingen of foto’s van de te koop aangeboden producten geen contractuele waarde hebben. Behoudens bijzondere omstandigheden, worden de toegekende rechten uitsluitend toegeschreven aan de natuurlijke persoon die de bestelling ondertekende (of de houder van het doorgegeven e-mailadres). In overeenstemming met de wettelijke bepalingen omtrent de conformiteit en verborgen gebreken, zal de Verkoper defecte producten of producten die niet overeenkomen met de bestelling terugbetalen of omruilen. De terugbetaling kan als volgt worden aangevraagd: De Klant dient BRUSSELS KETJEP per e-mail via info@brusselsketjep.com op de hoogte te brengen van de ondervonden problemen met een product. De Klant dient zich duidelijk te identificeren, voegt een foto toe waarop de defecte aspecten duidelijk zichtbaar zijn en geeft meteen zijn bankgegevens voor een eventuele terugbetaling.

Artikel 6: Clausule van eigendomsvoorbehoud

De producten blijven eigendom van BRUSSELS KETJEP tot na de volledige betaling.

Artikel 7: Leveringswijzen

De producten worden geleverd op het adres dat werd opgegeven bij de bestelling en binnen de aangegeven tijd. Deze levertijd houdt geen rekening met de voorbereidingstijd van de bestelling. De Verkoper wijst erop dat wanneer de Klant daadwerkelijk de goederen in bezit neemt, het risico van verlies of beschadiging van de goederen wordt overgedragen aan hem. De gebruiker heeft geen recht op compensatie indien de levering vertraging oploopt door de vervoerder. Het is de taak van de Klant om aan de vervoerder enig voorbehoud over het geleverde product te melden. In geval van een onvolledig of fout leveringsadres, zal de nieuwe zending boven op de bestelling in rekening worden gebracht. In het geval van een gratis levering zal de nieuwe verzending wel in rekening worden gebracht.

De leveringstermijn is 48 uur voor België en 3 tot 6 dagen voor Europa. Internationaal gezien variëren de leveringstermijnen per land. BRUSSELS KETJEP geeft het pakketnummer door aan de Koper bij de bevestiging van de verzending. Die laatste kan zijn pakket volgen via de trackinglink die hij eveneens kreeg meegedeeld.

Indien het pakket door de bezorger op een afhaalpunt wordt afgezet en het betreffende pakket niet binnen de door de bezorger gestelde termijn door de klant wordt afgehaald, zal de klant voor de nieuwe zending moeten betalen. Indien de Klant geen bericht heeft ontvangen over de afgifte van zijn pakket in een afhaalpunt, noch per e-mail, noch per post, kan hij een klacht indienen bij de bezorgdienst van zijn land om de terugbetaling van de verzendkosten op te eisen. Brussels Ketjep zal niet verantwoordelijk worden gesteld in geval van weigering van terugbetaling van de verzendingskosten na de klacht en zal in geen geval overgaan tot de terugbetaling in de plaats van de bezorger.

Voor meer informatie over de landen die bediend worden door BRUSSELS KETJEP kan u de rubriek “Shipping” raadplegen.

Artikel 8: Beschikbaarheid en presentatie

Bestellingen worden binnen de grenzen van onze beschikbare voorraden en die van de leveranciers verwerkt. Indien een artikel niet op voorraad is voor een bepaalde periode, zal u onmiddellijk in kennis gesteld worden van de te verwachten levertijden en kan u de bestelling eenvoudig annuleren op aanvraag. De Klant kan dan een tegoedbon aanvragen voor het bedrag van het artikel of een terugbetaling.

Artikel 9: Betaling

De bestelling dient meteen betaald te worden. De beveiligde online betaling per creditcard wordt uitgevoerd door onze betalingsdienstaanbieder PAYPAL. U kunt betalen via PayPal, VISA, MasterCard, American Express en Discover Network. Op het moment van de betaling zal de Klant enkel de optie krijgen aangeboden om te betalen via PayPal. Pas bij de stap “Checkout with PayPal” kan hij daadwerkelijk kiezen om te betalen via PayPal indien hij al een account heeft of opteren voor “Check out as Guest”. Via die laatste optie kan de Klant kiezen om te betalen met VISA, MasterCard, American Express of Discover Network. Zodra de Klant de betaling heeft uitgevoerd, wordt de transactie onmiddellijk gedebiteerd na controle van de gegevens. Door het verstrekken van zijn bankgegevens bij de aankoop, machtigt de Klant de Verkoper om het bedrag dat overeenkomt met de opgegeven prijs af te schrijven van zijn rekening. De Klant bevestigt dat hij de rechtmatige eigenaar van de betaalkaart is en wettelijk gerechtigd is om die kaart te gebruiken. In geval van een fout, of indien het onmogelijk is om geld af te schrijven, wordt de Verkoop onmiddellijk automatisch ontbonden en de bestelling geannuleerd.

Artikel 10: Herroepingstermijn

“De consument heeft een termijn van veertien dagen om zijn herroepingsrecht uit te oefenen zonder enige reden te moeten geven of boetes te moeten betalen, behalve, in voorkomend geval, de kosten van de terugzending”. “De in de vorige paragraaf genoemde termijn gaat in vanaf de ontvangst van de goederen of aanvaarding van het aanbod van diensten”. Het herroepingsrecht kan worden uitgeoefend door als volgt contact op te nemen met BRUSSELS KETJEP: stuur een e-mail naar BRUSSELS KETJEP via info@brusselsketjep.com en breng de Onderneming op de hoogte van uw beslissing om uw recht van herroeping uit te oefenen. BRUSSELS KETJEP zal u dan via e-mail op de hoogte brengen van de te volgen procedures voor het terugsturen van uw bestelling op uw kosten, door het retouretiket af te printen of door naar het dichtstbijzijnde postpunt te gaan. Indien het herroepingsrecht binnen de gestelde termijn wordt uitgeoefend, zal de prijs van het gekochte product terugbetaald worden, de kosten van de terugzending blijven voor rekening van de Klant. Bij de terugzending moeten de producten in hun originele staat en compleet (verpakking, accessoires, handleidingen …) zijn, zodat ze opnieuw op de markt kunnen worden gebracht als nieuw. Gedurende de terugbetalingsprocedure wordt u gevraagd om via e-mail het rekeningnummer door te geven waarop u wilt worden terugbetaald, omdat BRUSSELS KETJEP geen toegang heeft tot de bankgegevens van zijn klanten omdat ze werken met een betalingsdienstaanbieder voor het ontvangen van betalingen.

Artikel 11: Garanties

In overeenstemming met de wet, neemt de Verkoper twee garanties op zich: de garantie van conformiteit en de garantie met betrekking tot verborgen gebreken van de producten. De Verkoper zal de schijnbaar defecte producten of de producten die niet overeenkomen met de bestelling terugbetalen of omruilen. Raadpleeg artikel 4: “Producten en diensten” voor het verzoek om teruggave.

Artikel 12: Klachten

Indien nodig kan de Koper klachten doorgeven aan de onderneming via het e-mailadres info@brusselsketjep.com

Artikel 13: Intellectuele eigendomsrechten

Merken, domeinnamen, producten, software, afbeeldingen, video’s, teksten of in het algemeen alle informatie onderworpen aan intellectuele eigendomsrechten zijn en blijven de exclusieve eigendom van BRUSSELS KETJEP. Er wordt geen overdracht van intellectuele eigendomsrechten uitgevoerd door middel van deze voorwaarden. Gehele of gedeeltelijke reproductie, wijziging of gebruik van deze goederen, om welke reden dan ook, is strikt verboden.

Artikel 14: Overmacht

De uitvoering van de verplichtingen van de Verkoper, zoals uiteengezet in de voorwaarden, wordt opgeschort na niet te voorziene omstandigheden of overmacht waardoor de verplichtingen niet nagekomen kunnen worden. De Verkoper zal de Klant zo spoedig mogelijk informeren over het optreden van een dergelijke gebeurtenis.

Artikel 15: Nietigheid en wijziging van het contract

Indien een bepaling van dit contract wordt geannuleerd, zal dat niet leiden tot de nietigverklaring van de overige bepalingen die van kracht blijven tussen de partijen. Elke contractuele wijziging is alleen geldig na een schriftelijke overeenkomst, ondertekend door de partijen.

Artikel 16: Bescherming van persoonlijke gegevens

In overeenstemming met de wet, beschikt u over het recht voor opvraging, toegang, wijziging, verzet en correctie van uw persoonsgegevens. Door in te stemmen met deze Algemene Verkoopvoorwaarden, gaat u ermee akkoord dat wij deze gegevens verzamelen en gebruiken voor de realisatie van deze overeenkomst. Door het invoeren van uw e-mailadres op een van de websites in ons netwerk, zal u e-mails met informatie en aanbiedingen van de producten uitgegeven door BRUSSELS KETJEP ontvangen. U kunt op elk moment uitschrijven. U dient enkel te klikken op de link onder aan onze e-mails. Wij volgen op al onze websites de cijfers omtrent het aantal bezoeken op. Hiervoor maken we gebruik van tools zoals Google Analytics.

Artikel 17: Toepasselijk recht

Alle clausules in deze algemene verkoopvoorwaarden, evenals alle daarin overwogen aan- en verkopen, zullen worden onderworpen aan het Belgisch recht.